en

Сотрудник подразделения

Публикации

  1. 3Lykina A., Anfertev V.A., Domracheva E.G., Chernyaeva M.B., Kononova Y., Toropova Y., Korolev D.V., Smolyanskaya O.A., Vaks V.L. Terahertz high-resolution spectroscopy of thermal decomposition gas products of diabetic and non-diabetic blood plasma and kidney tissue pellets // Journal of Biomedical Optics - 2021, Vol. 26, No. 4, pp. 043008 [IF: 2.53, SJR: 0.779]
    подробнее >>
  2. 2Lykina A., Nazarov M., Konnikova M., Mustafin I.A., Vaks V., Anfertev V., Domracheva E., Chernyaeva M., Kistenev Y., Vrazhnov D., Prischepa V., Kononova Y., Korolev D., Cherkasova O., Shkurinov A., Babenko A., Smolyanskaya O.A. Terahertz spectroscopy of diabetic and non-diabetic human blood plasma pellets // Journal of Biomedical Optics - 2021, Vol. 26, No. 4, pp. 043006 [IF: 2.53, SJR: 0.779]
    подробнее >>
  3. 1Bratchenko L.A., Bratchenko I., Lykina A.A., Komarova M.V., Artemyev D., Myakinin O.O., Moryatov A.A., Davydkin I.L., Kozlov S.V., Zakharov V. Comparative study of multivariative analysis methods of blood Raman spectra classification // Journal of Raman Spectroscopy - 2020, Vol. 51, No. 2, pp. 279-292 [IF: 2.969, SJR: 0.532]
    подробнее >>